....

One Piece พลเรือจัตบิลิส_Commodore.Bilic ★ ビリッチ

MARINE Commodore.Bilic
http://pirateonepiece.blogspot.com/2017/08/one-piece-commodorebilic.html
ONE_PIECE__Marines_Rear Admirals_Commodore__Pirateonepiece.blogspot.comฉายา พลเรือจัตวา บิลิส (Commodore Bilic)
สังกัด กองทัพเรือรัฐบาลโลก
อายุ  32 ปี

ส่วนสูง ประมาณ 159 cm  
ตำแหน่ง พลจัตวา(Commodore)
เรือ ควบคุมกองเรือที่ 4
-  กองทัพหุ้มเกราะ สังกัดนายพลโบซาริโน่ (Borsalino)
ผลไม้ปีศาจ ---
อาวุธ ปืนใหญ่กิกันติก โจเซฟิน(Josephine)
เผ่าพันธุ์ มนุษย์
ปรากฏตัวใน One Piece Film Z :  Hand Island
วันพีช ตอนพิเศษ 6 : เอพพิโซดออฟลูฟี่: การผจญภัยบนเกาะมือ

         พลจัตวา บิลิส(Commodore Bilic)....
http://pirateonepiece.blogspot.com/2010/03/marine-monkey-d-garp-d.html
...............................